PALABRAS BUENAS, PERO NO AGRADABLES


Mensaje: PALABRAS BUENAS, PERO NO AGRADABLES

Lectura de la Biblia en Jeremias 26:2-7

Hno. Diego Santos


Audio:


#DiegoSantos

  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

1875 Sheppard Ave W. M3L 1Y6, Toronto Canada

©2020 by Iglesia Emanuel

Itunes Apple
Google Play Music